Murabahah dengan akad Wakalah

Adalah akad murabahah dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa (pembeli)

Ketentuan:

  • Tujuannya adalah untuk pembelian barang atas nama pemberi kuasa
  • Harga pokok barang beserta nota pembelian dilaporkan kepada pemberi kuasa
  • Setelah barang yang dibeli dimiliki oleh KSPPS USM kemudian menyerahkan barang dan transaksi dengan akad murabahah